O Komitecie

Komitet Badań Czwartorzędu PAN został powołany w 1964 roku. Zajmuje się problematyką badań czwartorzędu realizowaną w zakresie nauk geologicznych, fizyczno-geograficznych, biologicznych i archeologicznych. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Badań Czwartorzędu (INQUA).

Komitet Badań Czwartorzędu jest platformą służącą integracji naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujących główne ośrodku naukowe w Polsce. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych, dotyczących ostatniego okresu geologicznego - czwartorzędu. Organizowane posiedzenia, sesje i konferencje umożliwiają wymianę myśli naukowej i prezentację wyników badań.

Aktualności

Z okazji 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Profesora Leszka Lindnera Katedra Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego zamierza zorganizować w przyszłym roku sesję naukową zatytułowaną:

Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań.

Termin sesji: 16-17(18) czerwca 2023 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Sesja będzie się składać z części referatowej, posterowej i wycieczki terenowej i odbędzie się w rejonie wieloletniej działalności naukowej Profesora Leszka Lindnera.

Z okazji jubileuszu Profesora Lindnera planujemy wydać specjalny zeszyt (3/2023) Acta Geologica Polonica (100 pkt) poświęcony prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu geologii czwartorzędu. Redaktorem zeszytu będzie dr hab. Jan Dzierżek z Katedry Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Deklaracje uczestnictwa w tym wydawnictwie, najlepiej już z propozycją tytułu należy nadsyłać na adres redaktora zeszytu: j.dzierzek@uw.edu.pl. Nadsyłanie gotowych artykułów do końca grudnia 2022 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

W dniu 7 kwietnia 2022r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Metody luminescencyjne jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w naukach o Ziemi i archeologii na potrzeby tworzenia chronologii bezwzględnych" wygłosi dr hab. Piotr Moska, profesor Politechniki Śląskiej.

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pod tytułem Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych w ramach XXI Terenowego Seminarium Korelacja lessów i osadów lodowcowych Polski i Ukrainy oraz Interyscyplinarnego Seminarium Naukowego Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2022, w Jarosławiu.

https://www.umcs.pl/en/methodology-for-reconstructing-2022,23025.htm

Link do rejestracji online

 

Na podstronie Sekcji Litologii zostały zamieszczone nowe informacje.

Zapraszamy do zapoznania się.

Strona Sekcji

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Leszek Starkel, wybitny geomorfolog, geograf, geolog czwartorzędu, długoletni przewodniczący i członek KBCz PAN.

Profesor był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz wielu stowarzyszeń polskich i zagranicznych. W latach 1991-1995 sprawował funkcję pierwszego przewodniczącego, a następnie (1995-2003) wiceprzewodniczącego Komisji Paleohydrologii Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu INQUA.

W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. Wincentego Pola, przyznawanym przez prezesa PAN na wniosek Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku otrzymał, jako jedyny obok Pawła Edmunda Strzeleckiego Polak, Gold Founder’s Medal – najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 listopada o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

W dniu 25 listopada 2021r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Referat pt. : " Znaczenie lodowców w globalnym obiegu zanieczyszczeń” wygłosiła dr hab. Edyta Łokas (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN).

Zaproszenie

W dniach 30.09-2.10.2021 odbył się w Warszawie XVI International Cladocera Workshop organizowane pod patronatem KBCz PAN. Tematem przewodnim Warsztatów były badania subfosylnych szczątków Cladocera (wioślarek) zdeponowanych w kenozoicznych osadach zbiorników wodnych. W trakcie Warsztatów odbyły się sesje referatowe i posterowe oraz sesja terenowa na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Międzynarodowe Warsztaty Subfosylnych Cladocera są organizowane od ponad 16 lat w różnych krajach Europy. W warsztatach tych biorą udział naukowcy z całego świata zajmujący się taksonomią i paleoekologią wioślarek. Ideą warsztatów jest udział jak największej liczby zarówno młodych jak i doświadczonych naukowców.

22 kwietnia 2021 (w formie zdalnej) odbyło się posiedzenie plenarne KBCz PAN. Podczas posiedzenia referat pt. "Ślady plejstoceńskich trzesień ziemi w południowej części obszaru perybałtyckiego" wygłosiła Profesor Małgorzata Pisarska-Jamroży.

Wraz z początkiem roku została uruchomiona strona Sekcji Litologii, na której na bieżąco będą zamieszczane aktualności związane z pracą sekcji.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Sekcji Litologii KBCz PAN

 

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Na posiedzeniu ustalona została nowa struktura komitetu.

Referat pt. „ Holoceńska historia pożarów, a rozwój lasów w piętrze pogórza i regla dolnego w Beskidzie Makowskim i Wyspowym (Karpaty Zachodnie)” wygłosił dr hab. Piotr Kołaczek

Conference “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, fauna and human migrations across Central Europe” dedykowana jubileuszowi 70-lecia urodzin Prof. Adam Nadachowskiego

Data konferencji: 28 września 2020

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (konferencja w trybie zdalnym)

Konferencja odbyła się pod patronatem: Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego; INQUA - SEQS Section on European Quaternary Stratigraphy; INQUA - SACCOM Commission on Stratigraphy and Chronology; INQUA - International Union for Quaternary Research; Uniwersytet Wrocławski; Komitet Badań Czwartorzedu PAN; Polskie Towarzystwo Geologiczne\

FOTOGALERIA

AbstrackBOOK

 

W dniu 15 maja 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w kadencji 2020-2023.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło sie w sposób zdalny.

Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Roman Micnas, Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Po powitaniu, Dziekan przedstawił nowo wybranych członków Komitetu oraz poprowadził wybory władz Komitetu.

Przewodniczącym KBCz został prof. dr hab. Zdzisław Jary (Uniwersytet Wrocławski), a jego zastępcami - prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (UAM) i dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska (ING PAN). Funkcję sekretarza bedzie pełnić dr hab. Edyta Zawisza (ING PAN).

Na posiedzeniu zadecydowano, że powołanie Sekcji i Zespołów zostanie dokonane na posiedzeniu plenarnym w listopadzie 2020.

Letnia Szkoła, współorganizowana przez Sekcję Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN, odbyła się w terminie 24-28 czerwca 2019 r. w Bachotku. Strona wydarzenia.

W dniach 18-19 marca 2019 roku, w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, odbyła się jubileuszowa - X Sesja Paleolimnologiczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat, zamieszczonych stronie konferencji.

Zjazd PTB  pod hasłem "Botanika bez granic" odbył się w Krakowie w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Strona wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykładu Przewodniczącego KBCz PAN dotyczącego nowego formalnego podziału stratygraficznego holocenu. Wykład został zaprezentowany na listopadowym posiedzeniu KBCz PAN.

Prezentacja

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Konferencji z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski, która odbędzie się w Hucie Szklanej k/Bielin, w Górach Świętokrzyskich, w terminie 3-7 września 2018 roku.

więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 15-16 marca 2017 r, w Krakowie, odbyła się kolejna Sesja Paleolimnologiczna, której tematyka dotyczyła będzie rekonstrukcji zmian środowiskowych w oparciu o badania osadów jezior kopalnych w południowej Polsce. Program sesji.

 

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 20-23 września 2017r, we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN  Międzynarodowa Konferencja GEOTRENDS.

Więcej informacji w zakładce konferencje

W dniach 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa, odbędzie się pod patronatem KBCz PAN kolejna Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat II w zakładce "konferencje"

W dniach 30-31 marca 2017 r., w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, odbyła się VIII Sesja Paleolimnologiczna pt. "Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych". W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów oraz wzięcia udziału w Warsztatach Non-Pollen Palynomorphs, prowadzonych przez prof. Bas Van Geel.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  

Galeria zdjęć

Kolejna Sesja już za rok w Krakowie.

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS