Struktura Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Prezydium

Przewodniczący

Prof. dr hab. Zdzisław JARY
zdzislaw.jary@uwr.edu.pl

Zastępcy przewodniczącego

Prof. dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ
Dr hab. Joanna MIROSŁAW-GRABOWSKA

Członek

Dr hab. Edyta ZAWISZA  (pełniąca funkcję sekretarza naukowego)
ezawisza@twarda.pan.pl

Sekcje i zespoły

Sekcja Stratygrafii

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Roman

Sekcja Litologii

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY

Sekcja Paleoekologii

Przewodnicząca: dr hab. Renata STACHOWICZ-RYBKA

Sekcja Geochronologii

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC

Sekcja Lessu

Przewodnicząca: prof. dr hab. Maria ŁANCZONT

Regulamin Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

§1

Komitet Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu „Komitetem” powołany został Uchwałą nr 2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2019 r. i działa przy Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

§2

Komitet swym zakresem działania obejmuje interdyscyplinarne badania czwartorzędu prowadzone w następujących dyscyplinach: nauk o Ziemi i środowisku, nauk biologicznych i archeologii.

§3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin naukowych reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań komitetu (zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk) należy:

 1. Rozważanie istotnych problemów reprezentowanych lub pokrewnych dyscyplin naukowych oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji i konferencji naukowych oraz upowszechniania ich wyników;
 2. Analiza i ocena stanu nauki, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach naukowych reprezentowanych w Komitecie;
 3. Inicjowanie badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie;
 4. Upowszechnianie wyników badań i prac naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie;
 5. Opracowywanie ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu;
 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinie objętej zakresem działania Komitetu;
 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z Międzynarodową Unią Badań Czwartorzędu (INQUA);
 9. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 10. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 11. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 12. Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.
§4
 1. Tryb wyboru członków komitetu określa „Regulamin trybu wyboru członków komitetu naukowego i jego organów” (stanowiący załącznik do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 50/2019 z dnia 17 września 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 20/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., którego tekst jednolity stanowi załącznik do Uchwały nr 21/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 maja 2020 r., zwany dalej: „Regulaminem trybu wyborów członków i organów komitetów naukowych”).
 2. W skład Komitetu wchodzi nie więcej niż 30 członków wyłonionych w wyniku wyboru przez środowisko naukowe danej dyscypliny.
 3. W skład Komitetu wchodzą ponadto członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności oraz Akademii Młodych Uczonych, zgłaszający swój udział w pracach Komitetu.
 4. Komitet może w trakcie kadencji zapraszać do swojego składu specjalistów z różnych dziedzin życia naukowego, gospodarczego i społecznego, których liczba razem nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. Powołanie składu osobowego Komitetu i jego organów następuje na okres czteroletniej Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu.
§5
 1. Organami Komitetu są: Przewodniczący oraz Prezydium Komitetu.
 2. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: przewodniczący, jego zastępca lub zastępcy (nie więcej niż dwóch), członkowie wybrani przez zebranie plenarne Komitetu (nie więcej niż trzy osoby).
 3. Prezydium Komitetu może wybrać jednego ze swoich członków sekretarzem Komitetu.
 4. W skład Prezydium mogą być wybrane i powoływane tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.
 5. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez dziekana Wydziału III PAN.
 6. Zastępców przewodniczącego, sekretarza – wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu – powołuje dziekan Wydziału III PAN.
§6
 1. Na wniosek zebrania plenarnego Komitetu, może zostać powołany honorowy przewodniczący Komitetu. Kandydatem może być jedynie osoba, która pełni funkcję przewodniczącego Komitetu przez okres co najmniej dwóch kadencji, musi uzyskać przez zebranie plenarne Komitetu wysoką ocenę dorobku w zakresie kierowania Komitetem, integracji środowiska naukowego i innych prac związanych z działalnością Komitetu.
 2. Uchwała zebrania plenarnego w sprawie wyłaniania kandydata na honorowego przewodniczącego jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komitetu.
 3. Honorowego przewodniczącego powołuje dziekan Wydziału III PAN na podstawie uchwały zebrania plenarnego Komitetu.
 4. Godność honorowego przewodniczącego nadawana jest dożywotnio.
 5. Honorowy przewodniczący nie jest liczony w limit wybieranych członków Komitetu.
 6. Honorowy przewodniczący uczestniczy we wszystkich zebraniach Komitetu bez prawa udziału w głosowaniu.
 7. W Komitecie może być powołany tylko jeden honorowy przewodniczący.
§7

Do zadań Prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział III PAN lub przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

§8

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania Prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

§9
 1. Ogół członków Komitetu tworzy zebranie plenarne. Do jego zadań należy uchwalanie regulaminu i ewentualnych zmian do niego, podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji zadań Komitetu, podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych zebraniu plenarnemu do zaopiniowania.
 2. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Dopuszcza się możliwość odbycia zebrań plenarnych w formie zdalnej.
 3. Dla ważności uchwał Prezydium oraz zebrania plenarnego Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jego członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.
 4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone spoza jego składu.
§10
 1. Do wykonania zadań wymienionych w §3 mogą być tworzone w Komitecie, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły zadaniowe. Uchwała w sprawie powołania w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji dziekana Wydziału III PAN.
 2. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów zadaniowych są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. W skład komisji i sekcji mogą wchodzić wyłącznie członkowie Komitetu oraz wybrani specjaliści (maksymalnie 10 osób).
 3. Do zespołu zadaniowego, którego zakres i termin działania ustala zebranie plenarne Komitetu w drodze uchwały, mogą wchodzić osoby nie będące członkami Komitetu.
 4. Przewodniczącego komisji, sekcji lub zespołu zadaniowego powołuje Dziekan Wydziału III PAN na podstawie przeprowadzonych wyborów na posiedzeniu plenarnym.
 5. Jako komisje lub sekcje mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń.
§11
 1. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje dziekan Wydziału III PAN.
 2. Zastępców Redaktora Naczelnego oraz członków Rady Redakcyjnej wydawnictw Komitetu powołuje przewodniczący Komitetu.
 3. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie ww. osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z dyrektorem tej placówki.
§12

Prezydium Komitetu pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Badań Czwartorzędu (INQUA).

§13

Niniejszy regulamin został uchwalony przez zebranie plenarne w dniu ………………. I wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.